مدیریت پیمان

در مواردی که مالک سرمایه کافی برای ساخت بنا را در اختیار دارد مدیریت پیمان بهترین گزینه برای  اجرای پروژه است .
در این روش مدیر پیمان به نمایندگی از مالک مدیریت و پیگیری تمام مراحل صدور پروانه ساخت ،اجرای پروژه ، صدور پایان کار و در نهایت صدور اسناد تفکیکی را بر عهده می گیرد .
پرداخت دستمزد کارمندان اداری و فنی و نگهبانان کارگاه ها   بر عهده مدیر پیمان بوده مالک می تواند بر تمامی مراحل اجرای پروژه نظارت مستمر داشته باشد .
حق الزحمه مدیر پیمان بر اساس توافق با مالک در صدی از کل هزینه ها و یا مبلغی بصورت مقطوع تا انتهای پروژه تعیین می گردد .
این دفتر با دارا بودن پرسنل مجرب و اجرای پروژه های متعدد آماده عقد قرارداد مدیریت پیمان با مالکین محترم می باشد .