مشارکت در ساخت

با انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت سازنده هزینه های ساخت و ساز را با شریک شدن در زمین و ساختمان تامین می کند .
این دفتر با تجربه سال ها فعالیت در اجرای پروژه های مشارکتی آمادگی لازم برای عقد قرارداد مشارکت در ساخت را با مالکین محترم دارد .