باز سازی و بهسازی

برای ساختمان هائی که دارای اسکلت می باشند یکی از روش های اقتصادی برای افزایش بهره وری این ساختمان ها بازسازی است ،تخریب و نوسازی اگر دلایل منطقی برای آن وجود نداشته باشد اتلاف منابع خانواده و حتی در سطح وسیع منابع ملی است، بسیاری از ساختمان هائی که در حال حاضر در کشور برای احداث ساختمان های جدید تخریب می شوند در مواردی قابلیت استفاده تا چند ده سال آینده را دارند و در صورت باز سازی این ساختمان ها و با صرفه جوئی انجام شده امکان اجرای پروژه های جدید بوجود می آید ، این دفتر با سال ها تجربه و در اختیار داشتن اکیپ مجرب امکان ارائه مشاوره و اجرای باز سازی واحد های ساختمانی را با بهترین کیفیت دارد ،مالک محترم شما قبل از شروع عملیات باز سازی می توانید تصاویر واحد بازسازی شده خود را رویت کرده تصمیم گیری کنید .