اخذ پروانه ساختمان

صدور پروانه ساخت  اولین و مهم ترین بخش اداری اجرای پروژه ها است
پروانه ساختمان بصورت مستقیم می تواند در بهره دهی اقتصادی و یا کیفی پروژه تا ثیر مثبت و یا منفی اعمال نماید
این دفتر با استفاده از توان همکاران مجرب خود سال ها است که  ارائه خدمات اخذ پروانه ساختمانی را به مالکین محترم پروژه ها ارائه می نماید .